Ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tato Politika ochrany osobních údajů je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a dále také v souladu se stavovskými předpisy pro výkon advokacie, zejména pak se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii („Zákon o advokacii“).

1.2 Cílem této Politiky je klientům a potenciálním klientům („Klienti“) společnosti Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., IČ: 139 60 911,  se sídlem Osadni 324/12a, 17000, Praha 7 („Advokát“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Advokáta.

1.3 Advokát považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2. Zásady ochrany osobních údajů

2.1. Advokát je při zpracování osobních údajů vázán zejména následujícími zásadami:

2.1.1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

2.1.2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

2.1.3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;

2.1.4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;

2.1.5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a

2.1.6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Informace pro klienty

Advokát poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

3.1. Správce osobních údajů

3.1.1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Advokát. Kontaktní adresa Advokát je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.dnadvokati.cz.

3.2. Údaje zpracování a jejich právní základ

3.2.1. Advokát zpracovává osobní údaje zejména za účelem řádného poskytování právních služeb Klientům, a dále za účelem naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, pro účely plnění smlouvy a na základě souhlasu Klienta také pro marketingové účely.

​3.2.2. Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákon č. 85/1996, o advokacii („Zákon o advokacii“) a stavovské předpisy pro výkon advokacie.

3.2.3. Advokát zpracovává osobní údaje na základě legitimních důvodů. Primárním účelem zpracování se rozumí zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Výjimečně pak Advokát zpracovává osobní údaje na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výslovný souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat.

3.2.4. Advokát zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail nebo telefonní číslo, číslo bankovního účtu Klienta, případně i zdravotní stav Klienta. Okrajově a pouze na základě výslovného souhlasu Klienta Advokát zpracovává osobní údaje také pro marketingové účely.

3.3. Povinnost poskytnout osobní údaje

3.3.1. Advokát nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Advokát s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucen s ním existující smluvní vztah ukončit.

3.3.2. Klient není povinen udělit Advokáti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Klient odmítne tento souhlas udělit, na vznik a trvání smluvního závazku neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.

3.4. Archivační doba

3.4.1. Advokát archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Advokát je povinen uschovat dokumentaci a spis Klienta po dobu pěti (5) let od ukončení poskytování právních služeb, pokud právní předpis nestanoví odlišně.

3.5. Kategorie příjemců osobních údajů

3.5.1. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo Advokátem. V některých případech mohou být osobní údaje Klienta poskytnuty za účelem smlouvy o poskytnutí právní služby dalším příjemcům. Takovými příjemci pak mohou být znalci, překladatelé nebo substitučně zmocnění advokáti nebo advokátní koncipienti. Advokát sděluje osobní údaje dalším příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.

3.5.2. Z důvodu řádného výkonu advokacie je Advokát oprávněn odmítnout žádost třetích osob o poskytnutí osobních údajů Klienta. Třetí osobou se rozumí zejména protistrana a její zástupci, účastník řízení a jednání, svědek.

3.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.6.1. Advokát nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

3.6.2. V případě výjimečného předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii Advokát používá vzorové smluvní doložky Evropské komise.​

4. Práva Klientů

4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

4.2. Advokát však upozorňuje Klienty, že v rámci poskytování právních služeb mohou být práva Klientů na ochranu osobních údajů limitována Zákonem o advokacii, stavovskými předpisy pro výkon advokacie a souvisejícím veřejným zájmem.

4.3. Právo na přístup k osobním údajům

4.3.1. Klient má právo získat od Advokáta potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

4.4. Právo na opravu nebo doplnění

4.4.1. Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Advokát má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.

4.5. Právo na výmaz

4.5.1. Klient má právo požádat Advokát o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.5.2. Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících ze Zákona o advokacii nebo v souvislosti s ním.

4.6. Právo na omezení zpracování

4.6.1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Advokát dočasně omezil zpracovávání jeho osobních údajů.

4.7. Právo na přenositelnost údajů

4.7.1. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Advokáta své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.7.2. Právo na přenositelnost údajů má Klient v případě, že zpracování je založeno na smlouvě o poskytování právních služeb nebo na souhlasu se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů se provádí elektronicky.

4.8. Právo vznést námitku

4.8.1. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Advokátovi. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Advokát dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.

4.9. Právo podat stížnost

4.9.1. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Advokát je oprávněn Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

5.2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.